تعاونی ناحیه 4 (مخابرات)

تعاونی ناحیه 2 (آموزش و پرورش)

آب و فاضلاب

بانک صادرات